فرم پایش اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه حکیم سبزواری


از دانش آموختگان تمام ادوار دانشگاه تقاضا می شود جهت ساماندهی اطلاعات و برگزاری همایش های مرتبط نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند